ALGEMENE VOORWAARDEN / HUISREGLEMENT / VEILIGHEIDSREGELS
Primitive Gym - Baanweg 28 - 3844 KS - Harderwijk - KvK 59914688
Opgemaakt d.d. 1 november 2023

Trainen bij Primitive Gym is leuk en uitdagend, maar niet altijd zonder risico’s. Wij bieden jou een faciliteit waar je veilig kunt trainen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij elke vorm van trainen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord bij Primitive Gym kan sporten, hanteren wij een huisreglement met veiligheidsregels. Tevens doen wij een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. De algemene voorwaarde, het huisreglement en de veiligheidsregels hangen in de zaal, zijn vermeld op onze website en zijn tevens opvraagbaar bij het personeel.

Algemeen

Sporters en bezoekers van Primitive Gym nemen kennis van de inhoud van het huisreglement, de veiligheidsregels en de algemene voorwaarden. Wie gebruik wil maken van de door Primitive Gym aangeboden sportfaciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement, de veiligheidsregels en de algemene voorwaarden door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier.

Huisreglement / Veiligheidsregels

Wij hanteren leeftijdsgrenzen voor onze bezoekers. Check je leeftijd om te zien wat je kan of mag:

 • 13 jaar of jonger trainen gaat in overleg met de trainer en verzorgers.

 • 14 jaar t/m 15 jaar, je mag meedoen aan de groepslessen. En onder begeleiding/toeziend ouderlijk gezag ook vrij trainen.

 • Vanaf 16 jaar en ouder is vrij trainen toegestaan, maar gebruik altijd je gezond verstand!

 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.

 • Volg instructies van het personeel op.

 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de chillruimte.

 • Roken is verboden! In, maar ook voor het pand.

 • Het is verboden constructie-elementen, zoals dakbalken, relingen enzovoort te gebruiken bij het trainen.

 • Rennen, liggen of spelen in de gym is verboden.

 • Wacht op je beurt en houd voldoende afstand bij bijv. het calisthenics rek.

 • Draag geen sieraden of andere voorwerpen op je lichaam.

 • Drink geen alcohol en gebruik geen andere verdovende of oppeppende middelen voor of tijdens het sporten.

 • Hou het schoon en netjes, opruimen is ook trainen!

 • Maak tijdens de training gebruik van een handdoek en maak na gebruik het

  apparaat schoon voor je medesporters.

 • Gebruik magnesium met mate.

 • Trainen op buitenschoenen is verboden, sportschoenen en blote voeten zijn toegestaan! Primitive Gym is niet aansprakelijk voor zere voetjes!

 • Wees zuinig op je waardevolle spullen, gebruik de kluisjes!
  Tassen laat je in de kleedkamer of op de daarvoor bestemde ruimte in de zaal.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Primitive Gym is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Baanweg 28 te Harderwijk.

 2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

 3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Baanweg 28. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Primitive Gym voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.

Artikel 2 | Lidmaatschap

 1. Abonnementen zonder langdurig contract:

  1 x per week groepstraining 3 x per week groepstraining Alleen vrij trainen
  Alles onbeperkt

  Bij de bovenstaande abonnementen zit je niet vast aan een lange contractduur. Deze 4 abonnementen worden aangegaan voor minimaal 2 maanden en hebben daarna een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Zeg je bijvoorbeeld op 21 november op, dan betaal je eind november nog 1 keer het abonnementsgeld voor december. Deze maand mag je natuurlijk ook nog gebruik maken van het abonnement!

 2. Abonnementen met langdurig contract: (Voordeel Abonnementen) Beschikbaar vanaf 01-01-2024 1 x per week groepstraining – Voordeel ABO
  3 x per week groepstraining – Voordeel ABO
  Alleen vrij trainen – Voordeel ABO

  Alles onbeperkt – Voordeel ABO

  Bij onze voordeel abonnementen krijg je maandelijks voordeel in ruil voor een langere contractduur. Bij al onze voordeel abonnementen geldt een contractduur van 1 jaar na inschrijving. Na het 1e jaar wordt het voordeel abonnement automatisch omgezet naar een regulier, maandelijks opzegbaar, abonnement met het bijbehorend maandtarief. Na 11 maanden is het mogelijk om het voordeel abonnement te verlengen met 1 jaar tegen dezelfde voorwaarden.

 3. Inschrijfgeld bedraagt €25,00 en wordt tegelijk met de eerste incasso van het lidmaatschap afgeschreven.
 4. De eerste betaling zal bestaan uit €25,00 inschrijfgeld en de rest van de maand waarin het lidmaatschap aangegaan wordt. Dit wordt eerlijk uitgerekend door ons geautomatiseerd administratie systeem. De facturen zijn in te zien in de Primitive App.

 5. Betalingen kunnen uitsluitend via automatische incasso plaatsvinden.

 6. Indien het niet mogelijk is de contributie via machtiging te incasseren dan worden er € 10,- extra administratiekosten per transactie gerekend.

 7. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Dit dient men 1 kalendermaand van tevoren en vóór de eerste van de maand op te geven. Uitschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van het online wijzigingsformulier. Het lid heeft hierna het recht om de reeds vooruit betaalde periode de lessen te volgen. Teruggave van contributie is niet mogelijk. Het wijzigingsformulier is te vinden op www.primitivegym.nl

 1. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, dan blijft u contributie verschuldigd en wordt de contributie zonder meer opgeëist.

 2. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechte gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door Primitive Gym worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichtingen van een lid te bewerkstelligen, zijn ten laste van het lid.

 3. Wanneer men opnieuw lid wenst te worden zal opnieuw inschrijfgeld verschuldigd zijn.

 4. Primitive Gym leden zullen elkaar op geen enkele manier tot overlast zijn.

Artikel 3 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van het huisreglement, de veiligheidsregels en de algemene voorwaarden van Primitive Gym.

 2. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

 3. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Primitive Gym en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Primitive Gym overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.

 4. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

 5. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

 6. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement’.

Artikel 4 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten dient van te voren lid te worden en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij het aanwezige personeel.

 1. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

 2. Primitive Gym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken. Leden zullen de deelname daarnaar moeten inrichten, met persoonlijke voorkeur kan niet altijd rekening gehouden worden.

 3. Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen, 1 week zomervakantie (nader te bepalen) en 1 week kerstvakantie leiden niet tot contributie vermindering of teruggave. Primitive Gym kan nader te bepalen regels stellen.
 4. Primitive Gym houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.

Artikel 5 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Primitive Gym niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.

 2. Bij herhaling kan Primitive Gym besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. Primitive Gym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van

  diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.

 2. Evenmin is Primitive Gym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.

 3. Evenmin is Primitive Gym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen trainingsmaterialen.

 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Primitive Gym.

 5. Personeelsleden van Primitive Gym houden, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers.

 6. Primitive Gym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies;

 7. Primitive Gym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan welgeheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien Primitive Gym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Primitive Gym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd.
 9. Door een lid berokkende schade is op het lid verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onder- en bovenzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Primitive Gym is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.